Afghanistan TURKI

KJRI Istanbul

Alamat :

Esentepe Mah., Keskin Kalem Sokak No.13 Şişli - İstanbul Turkey 34394

KBRI Ankara

Alamat :

Abdullah Cevdet Sokak No. 10 Cankaya 06680, Ankara - Turkey PO. Box 42